SERVICEVOORWAARDEN

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod 
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht 
 7. Kosten in geval van intrekking 
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht 
 9. De prijs
 10. Conformiteit en garantie 
 11. Levering en uitvoering 
 12. Duur transacties:
  Duur
  Beëindiging
  Verlenging
 13. Betaling 
 14. Klachtenprocedure
  Herroepingsformulier
  Verplichtingenvan Gamestate bij herroeping
  Uitzonderingen
  Verloren of beschadigde producten

Artikel 1 - Definities.

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het door de ondernemer verstrekte modelformulier voor herroeping dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Dit zijn de algemene voorwaarden van JARR b.v., waaronder de vestigingen GAMESTATE, GAMETOWN en GAMECITY opereren (hierna te noemen: Veltmeijer Group). JARR b.v., gevestigd te Sittard aan de Dr. Nolenslaan 117, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 55390110, hierna te noemen: 'Veltmeijer Group' en/of 'Gamestate'.

Gamestate

Loperweg, 3

6101AE Echt

Nederland

T: +31(0)88 452 64 44

E: info@gamestate.com

Aangelegenheden en onderwerpen met betrekking tot financiële gegevens, zoals het opwaarderen van uw saldo, het kopen van producten via onze website, alsmede het retourneren van betalingen omvatten de volgende entiteiten onder JARR B.V.: VG Facilitair B.V. en Gamestate Holding B.V.

Artikel 3 - Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo dicht mogelijk benadert.

Situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden worden uitgelegd "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in de offerte zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele verzendkosten;

- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

- De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- Of de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de consument toegankelijk is;

- de wijze waarop de consument vóór de sluiting van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst corrigeren;

- alle andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

- De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

- het bezoekadres van het filiaal van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;

- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument moet dit kenbaar maken via het modelformulier of via een ander communicatiemiddel zoals e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugzenden. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.

Indien de klant na afloop van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds door de ondernemer is terugontvangen of sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een ander betaalmiddel.

Indien het product is beschadigd als gevolg van een onzorgvuldige behandeling door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product indien niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht door de ondernemer is verstrekt, dit moet gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht.

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die hierna worden omschreven. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

- die door de ondernemer overeenkomstig de specificaties van de consument zijn vervaardigd;

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden teruggegeven;

- die snel kunnen bederven of verouderen;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

- Voor hygiënische producten waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat, zonder gebruikssporen, geretourneerd te worden.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

- de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of door een derde heeft laten repareren en/of wijzigen;

- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;

- de gebrekkigheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle leveringsvoorwaarden zijn indicatief. De consument kan aan de genoemde termijnen geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten aangaan:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode;

eindigen ten minste op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit), mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde termijn.

Artikel 13 - Betaling

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

de originele verpakking terugsturen en deze verpakking zo weinig mogelijk beschadigen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Gamestate is niet aansprakelijk voor geleden schade en vergoedt de klant bij terugzending alleen de restwaarde van het product. De specificatie van de restwaarde zal aan de klant worden meegedeeld.

Voor de herroeping draagt Gamestate de kosten van de retourzending als de klant ons antwoordnummer of het meegeleverde retourlabel gebruikt;

Antwoordnummer:1509

6130 WB Sittard

Nederland

HERROEPINGSFORMULIER

- Ik/Wij (*) deel(len) u hierbij mede dat ik/Wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep(en):

- Besteld op (DD-MM-JJJJ) :

- Bestelnummer :

- Ontvangen op (DD-MM-JJJJ):

- Naam/namen van de consument(en)

- Adres van de consument(en) :

- IBAN Rekeningnummer:

- Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum (DD-MM-JJJJ):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Verplichtingen van Gamestate bij herroeping

Gamestate zal de klant bevestigen wanneer de retourzending is ontvangen en aangeven binnen hoeveel dagen de klant zijn/haar geld zal ontvangen.

Gamestate zal alle door de klant gedane betalingen in verband met de terugzending van de goederen terugbetalen, inclusief eventuele leveringskosten voor de teruggezonden producten. De terugbetaling geschiedt binnen de gestelde termijn van veertien dagen na ontvangst van de geretourneerde producten. De terugbetaling is gratis en geschiedt op dezelfde wijze als de klant betaald heeft.

Indien de klant heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze, zoals aangetekend verzenden, is Gamestate niet verplicht de klant de kosten van de duurdere leveringswijze te vergoeden. Dat wil zeggen, als de klant geen gebruik maakt van het antwoordnummer van Gamestate, worden de verzendkosten niet gedekt.

Gamestate heeft het recht om producten uit te sluiten van het herroepingsrecht. Dit betreft verzegelde producten en producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd.

Uitzonderingen

Als de teruggave een Play Card betreft, hoeft deze niet te worden teruggestuurd. De Play Card wordt op afstand geblokkeerd, waarna het geld aan de klant wordt terugbetaald.

Verloren of beschadigde producten

Gamestate is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigd ontvangen producten. Klachten over verloren of beschadigd ontvangen producten kunnen worden ingediend bij de vervoerder. Kijk voor meer informatie op de website van de vervoerder. Als er vragen zijn, kan Gamestate gecontacteerd worden via de social media kanalen.